Regulamin  i Polityka prywatności serwisu SCHUDNIJ.pl

§1 Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Pakiet Premium.

1. Cennik – dokument publikowany na stronie www.schudnij.pl określający ceny Usługi Strona Wizytówka.

2. Konto – ma znaczenie nadane w Regulaminie Pakiet Premium, przy czym w Koncie udostępniane są funkcjonalności do tworzenia i obsługiwania Strony Wizytówki.

3. Okres Rozliczeniowy – pełny miesiąc, począwszy od pierwszego dnia świadczenia Usługi Strona Wizytówka. 

4. Regulamin – niniejszy regulamin Usługi Strona Wizytówka.

5. Regulamin Pakiet Premium – Regulamin świadczenia Usług Pakiet Premium przez Schudnij.pl

6. Strona Wizytówka/Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej narzędzi informatycznych wraz z Szablonem, pozwalająca na samodzielne tworzenie i obsługiwanie strony internetowej.

7. Szablon – wzór grafiki Strony Wizytówki, w oparciu o który możliwe jest tworzenie Strony Wizytówki.

8. Umowa – umowa o Stronę Wizytówkę zawierana na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

9. Usługobiorca – ma znaczenie nadane w Regulaminie Pakiet Premium.

10. Usługodawca – ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rumby 9, kod pocztowy 02-830, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000716913, NIP 9512454938; adres do korespondencji Raszyńska 22A, 05-500 Piaseczno

11. Zamówienie – formularz określający podstawowe parametry Usługi.

§2 Zawarcie Umowy

1. Usługa może być świadczona na rzecz Usługobiorców, którzy zawarli Umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium zgodnie z Regulaminem Pakiet Premium. Strona Wizytówka może być utworzona wyłącznie dla Profesjonalisty, którego Profil został przypisany przez Usługobiorcę.

2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium z jakiegokolwiek powodu, Umowa o usługę Strona Wizytówka ulega automatycznemu rozwiązaniu bez względu na pozostałą liczbę Okresów Rozliczeniowych.

3. Zamówienie Strony Wizytówki jest możliwe przez:

a. przesłanie Zamówienia drogą mailową na adres schudnij@schudnij.pl, lub

b. wypełnienie Zamówienia online w Serwisie.

Złożenie Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w dniu opublikowania Strony Wizytówki. Od tego dnia rozpoczyna bieg Okres Rozliczeniowy.

§3 Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich danych i treści niezbędnych dla prawidłowego opublikowania Strony Wizytówki. Wprowadzenie danych powinno nastąpić w czasie 72 godzin od chwili wypełnienia Zamówienia. Brak wprowadzenia danych nie wstrzymuje rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 2. W Serwisie Usługobiorca może dokonać wyboru Szablonu oraz parametrów technicznych Strony Wizytówki.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji Strony Wizytówki w terminie 24 godzin w dni robocze od chwili wprowadzenia danych i treści, o których mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku wyboru lub przypisania domeny, czas ten ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych.

 4. Wprowadzając dane i treści, Usługobiorca wyraża zgodę na ich publikację na Stronie Wizytówce. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dane te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a także mogą posłużyć do promowania Usługodawcy.

 5. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do edytowania i poprawiania wprowadzonych danych i treści. Poprawianie i edytowanie danych i treści może nastąpić w celu poprawy ich jakości (graficznej lub merytorycznej).

 6. Wprowadzając dane i treści Usługobiorca oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne z prawem.

 7. Usługobiorca nie może wprowadzać danych i treści sprzecznych z prawem lub nieprawdziwych.  Zabrania się również wprowadzania danych i treści naruszających dobre obyczaje, naruszających dobre imię Usługodawcy lub innych podmiotów, a także zawierających słowa powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe.

 8. Usługobiorca, który w celu prawidłowej realizacji Usługi dostarcza treści lub materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając utwory Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

 9. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania wysokiej dostępności Strony Wizytówki. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępności Strony Wizytówki, związanych z obsługą techniczną i konserwacją systemu. Przerwy mogą być spowodowane również koniecznością konserwacji lub obsługi systemów przez podwykonawców Usługodawcy, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Korzystanie ze Strony Wizytówki i Szablonu przez Usługobiorcę odbywa się na zasadzie udzielonej przez Usługodawcę niewyłącznej licencji. Licencja udzielona zostaje na polach eksploatacji takich jak chwilowe wprowadzanie do pamięci komputera lub innego podobnego urządzenia, browsing, korzystanie w sieciach telekomunikacyjnych. Udzielona licencja nie upoważnia Usługobiorcy do: a. udzielania sublicencji, b. kopiowania całości bądź części Strony Wizytówki lub Szablonu, c. wykorzystywania całości bądź części Strony Wizytówki lub Szablonu w innych stronach www bądź aplikacjach, d. dokonywania opracowań Strony Wizytówki.

 11. Usługobiorca w żadnym przypadku nie nabywa praw do systemu informatycznego Strony Wizytówki ani do Szablonu.

 12. Umowa zostaje zawarta na czas określony 3. (trzech) Okresów Rozliczeniowych, z zastrzeżeniem §2 ust. 2. Po tym okresie Umowa przekształca się automatycznie w Umowę na czas nieokreślony. Po upływie 3. (trzech) Okresów Rozliczeniowych Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Usługobiorca dokonuje wypowiedzenia na piśmie lub mailowo.

 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu Usługobiorcy do Usługi, w przypadku Usługobiorca będzie naruszał Regulamin, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Schudnij.pl, Regulamin Pakiet Premium a także w przypadku jeśli w ocenie Usługodawcy, treść lub forma Usługi zostanie przez Usługodawcę uznana za niezgodną z prawem lub będzie w inny sposób niedopuszczalna. O zawieszeniu dostępu do Usługi, Usługobiorca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e -‐‐mail. Zawieszenie dostępu do Usługi z przyczyn wskazanych powyżej nie ma wypływu na wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodawania nowych funkcjonalności do Strony Wizytówki.

§4 Wsparcie dla Usługobiorcy

 1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom materiały informacyjne z tworzenia i obsługi Strony Wizytówki. Przeszkolenie obejmuje: a. dodawanie i usuwanie zdjęć i grafik, b. wprowadzanie danych na Stronę Wizytówkę. 

 2. Usługodawca zapewnia również, w ograniczonym zakresie, wsparcie dotyczące tworzenia i obsługi Strony Wizytówki za pośrednictwem dedykowanej infolinii i adresu e-mail schudnij@Schudnij.pl. Wsparcie za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów nie może łącznie przekroczyć 1 godziny pracy Usługodawcy i zależy od dostępności konsultantów Usługodawcy.

 3. Usługodawca nie gwarantuje udzielenia wsparcia z wykorzystaniem infolinii lub adresu e-mail w określonym terminie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że czas odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę pytania może wynieść do 10 dni roboczych.

§5 Płatności

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie określone w Cenniku

 2. Możliwości odstąpienia od Umowy możliwa jest za pomocą wiadomości wysłanej na adres schudnij@schudnij.pl. 

 3. Możliwości odstąpienia od Umowy lub zwrot płatności za usługi jest możliwe do momentu rozpoczęcia publikacji.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Cennika w każdym czasie. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e‐mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Usługobiorcy, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmian Cennika oznacza ich akceptację. 
 5. Operatorem płatności online i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkodę powstałą po stronie Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, o ile szkoda powstała z wyłącznej umyślnej winy Usługodawcy.

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Usługobiorcę korzyści w związku z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dostarczane przez Usługobiorcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Strony Wizytówki w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Usługobiorcy lub z brakiem jego kompatybilności ze Stroną Wizytówką. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.

§7 Reklamacje

 1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej schudnij@Schudnij.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.

 2. Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała być wykonana.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji przez Usługobiorcę.

 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

 5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności reklamacja nie będzie uznana.

§8 Warunki techniczne

1. W celu korzystania z Usługi należy spełnić poniższe warunki techniczne:

a. posiadać dostęp do sieci Internet,

b. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari,Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

2. Do korzystania z Usługi w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.

3. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Strony Wizytówki, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana charakterystyki Strony Wizytówki, modyfikacje funkcjonalności Strony Wizytówki, zmiany w zakresie działalności Usługodawcy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługobiorców nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Usługobiorcy, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie ze Strony Wizytówki po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia.

3. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywały w drodze pozasądowych rokowań.

4. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:

 • aktualizacji lub usunięcia swoich danych

 • do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sklep

 • masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu

 • zawsze otrzymasz z naszej strony pomoc i wszelkie wyjaśnienia.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami


I. Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Rumby 9 02-830 Warszawa

NIP: 9512454938

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
B. System IT schudnij.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w schudnij.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. 3. e-mail – niezbędny do logowania do schudnij.pli komunikacji związanej z korzystaniem z oferty schudnij.pl
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez ASC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa. i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.


W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ASC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ASC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. współpracuje z następującymi operatorami płatności:
a. Przelewy24.pl, PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 -327 Poznań, NIP: 7792369887.

C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z schudnij.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w schudnij.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez schudnij.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania schudnij.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w schudnij.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez schudnij.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania schudnij.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w schudnij.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów
schudnij.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w schudnij.pl linki do innych stron internetowych. schudnij.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, schudnij.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa
.ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka k. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania schudnij.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie schudnij.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem schudnij.pl

VIII. Kontakt
schudnij.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym adresem e-mail: schudnij@schudnij.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem e-mail schudnij@schudnij.pl